Üyelik Sözleşmesi

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

İnternet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş.nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. den herhangi bir talepte bulunamaz ve Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. nin bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş., kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. nin bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. nin mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş.nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş., Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla,
(i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla,
(ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla,
(iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve
(iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş., Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı işlemlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Ürün Teslimatı

Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, İnternet Sitesi sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyenin gıda alerjisi var ise sipariş aşamasında Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. yi 0212 223 2526 numaralı telefon ile alerjen konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Gizlilik
İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Feshi

Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ise dilediği zaman info@therapiabalik.com adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. ye ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Terapi boğaz restoran işletmecilik hizmetleri A.Ş. Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.